АШ ТАТЛЫ ОЛСУН ЧИП-ЧИП-ЧИПЧЕЛЕР

Керек шейлер: мысырбогъдай таячыкълары, сары ягъ, 1 къуту къоюртылгъан сют.

Азырламакъ усулы:

1. Буздолаптан сары ягъны чыкъарынъыз, о йымшакъ олмакъ керек.

2. Мысырбогъдай таячыкъларыны окълав я да элинъизнен уфатынъыз. Уфакъларнынъ бир къысмыны булгъаламакъ ичюн къалдырамыз.

3. Мысырбогъдай уфакъларына къоюртылгъан сютнинъ бир къысмыны ве ягънынъ ярым пачкасыны парчалап къарыштыры­нъыз. Къарышма къуру олса, бир парча ягъ ве сют къошмакъ мумкюн.

4. Къарышмадан томалачыкълар ясап, оларны мысырбогъдай уфакъларында булгъалаймыз ве табакъ устюне тиземиз.

5. Азыр чипчелерни 30 дакъкъагъа буздолапкъа къоямыз.

6. Озюмиз исе чипче козьчиклери ве бурунлары ичюн крем япамыз. Кремни къалгъан къоюртылгъан сют ве ягъдан япамыз. Козьчиклерге бираз – какао, бурунларнынъ тюсю башкъа олгъаныны истесенъиз, ашайт боя къошунъыз.

7. Чипчелерни буздолаптан чыкъарып, безетемиз ве кене буздолапкъа 1,5 саатке къоямыз.

Чипче бурунларыны ашчылыкъ шприци олмаса да, япмакъ мумкюн. Целлофан торбачыгъынынъ бир кошесини (10х10) кесип, онынъ уджунда тешик япамыз, торбачыкъкъа крем къойып, бурунчыкълар шеклинде кремни басып чыкъарамыз.