ОРАЗА

ХАКЪ ДИНИМИЗ

Динимни, тилимни

Гонълюмден севем.

Эр бир ань, эр дакъкъа

Сёзлер огренем.

Яшасын зиялы

Диним ве илим!

Бинъ сене яшасын

Анамнынъ тили!

(Лейля оджа Асанова, Багъчасарай)

 

ОРАЗА

Ач ве сувсыз къалмагъа –

Зорлукъкъа даянмагъа,

Аллахкъа сыгъынмагъа

Огретмекте ораза.

 

Къулларгъа мерхамети,

Оразанынъ рахмети –

Бинъ бир тюрлю икмети

Огретмекте ораза.

 

Бильдим ёкъсузлыкъ недир,

Ачлыкъ, сувсызлыкъ недир,

Аллахкъа къуллыкъ недир –

Огретмекте ораза.

 

Даим шукюр этмеге,

Хакъны шерефлемеге,

Чокъ ибадет этмеге

Огретмекте ораза.

(Исмаил Асландан, Тюркие)

 

ОРАЗА БАЙРАМЫ, ораза туткъанларгъа Аллахын дюньядаки бахшышыдыр.

Арефе куню:

– Эв ве азбар темизленир;

– Къокъу чыкъарылыр, яни, лезетли, къокъулы ашлар пиширилир;

– Гъусул (бой) абдест алыныр. Хамамда ювунылыр.

Байрам куню:

– Янъы ве темиз урбалар кийилир;

– Джемаатнен джамиде Байрам намазы къылыныр;

– Акъраба ве къомшуларгъа байрам хайырланыр;

– Буюклернинъ къолу алыныр (опюлир);

– Кучюклерге бахшышлар берилир;

– Зияретлер япылыр;

– Байрам софрасы башында къоранта топланыр.