СЕН БИЛЕСИНЪМИ БАЛЫКЪЛАР НЕ ИЧЮН ЧЁКМЕЙЛЕР?

Чюнки балыкъларнынъ ялдайыджы пускасы (плавательный пузырь) бар. Онынъ ичи газ толу. Бу газ кислород, азот ве карборондиоксид (углекислый) газындан ибареттир. О, балыкъларны чёктирмей.

Лякин балыкъларнынъ эписинде де бойле пуска ёкъ. Мисаль ичюн, копек балыгъынынъ (акула) бойле пускасы ёкъ. Шунынъ ичюн о бутюн омюр арекет этмеге меджбур. Эгер копек балыгъы хасталанса, я да яраланып арекет этип оламаса, о аман чёкер.