АДИЛЕ БЕРБЕРОВА


Буюк-онлар къасабасы

Селям алейкум, «Арманчыкъ» меджмуасы. Сизге Адиле Берберова яза. Аилемнен берабер Буюк-Онлар къасабасында яшаймыз. Мен Буюк-Онлар гимназиясында окъуйым. Эдебият дерслерини пек севем ве озюм де шиирлер язам. Еди яшында олгъанда къырымтатар тилинде язгъан шиирлеримни «Кунеш нурлары» программасында окъудылар. Рус тилинде язылгъан шиирлеримни «Огни маяка» газетасында бастылар. Сизге де бир къач шииримни багъышламагъа истейим.


АНАМА ОШАДЫМ

Мен анама ошадым,

Мен де эким оладжам.

Саба  турып эзанда,

Ишке тез-тез бараджам.

Хасталарны бакъаджам,

Илядж оларгъа язаджам.


ДОСТЛАРЫМ

Меним достум Эмине,

Сафие ве Алиме.

Пек дюльбердир бу къызлар,

Мектепке бир баралар.

Чокъ китаплар окъуйлар,

Эр кунь намаз къылалар.

Буюклерни саялар,

Чокъ севап къазаналар.


МЕНИМ КАДЕМ

Мен кадемни пек севем.

Азбарларда гездирем.

Темиз антер кийдирем,

Лезетли ашлар берем.

Анам айта машалла,

Ярдымджы олдунъ манъа.


ЧЕЧЕК

Азбарда чечек сачтым,

Осип чыкъты пек дюльбер.

Кечкен адам сукълана,

Машалла дейлер манъа.