АФРИКАЛЫ ОРЬМЕ САЧЛАР

Мода деген шей, белли олгъаны киби, бир ерде турмай, даима денъише. Янъы тарамалар пейда ола, янъы, берберликнинъ земаневий технологиялар яратыла.  Меселя, сыджакъ язда ярымадамызда сачларны африкалы шекильде орьмек мот ола.

Адындан корюне ки, бу орьме чешити сыджакъ Африкада пейда олды. Африка сакинлери  уфакъ орьме сачларны къадимий заманлардан япалар ве озьлерини онъайтлы дуялар.

Оларнынъ сачлары пек серт, къалын олгъанындан себеп олардан бирде-бир тарама япмасы къыйын, атта тарамакъ да агъыр ола.

Бизде де сонъки йылларда язда, сыджакъ авада чокъ къызларнынъ башларында африкалы орьмелерини корьмек мумкюн.

Адет узьре, орьмелер синтетик мальземелер: акрил, йиплер ве иляхре ярдымынен япыла. Орьмелерни баш ортасындан япмагъа башлайлар. Оларнынъ узунлыгъы  ве къалынлыгъы чешит ола.

Бойле шекильде сачларны  беш куньде бир ювмакъ керек. Ювмакъ ичюн сюнгер къулланыла. Шампунь  сачларнынъ тамырларына къоюла.

Африкалы орьмелер тахминен эки бучукъ ай тура. Муддет орюльген сачнынъ сайысына багълы. Адетиндже олар эки юзге якъын ола. Коррекция япкъан сонъ, оларны даа бир ай тутмакъ мумкюн. Орьмелерни пападие чайынен сёкмек енгиль ола.