БАБАМ

Энъ кчьлю эллер – бабамнынъ эллери.

Шефкъатлы козьлер – бабамнынъ козьлери.

Энъ акъыллы сёзлер – бабамнынъ сёзлери.

Дюньяда къуветли тек меним бабам!

Ана аят берир, умют – баладан.

Баба такъат берир, къысмет – Алладан.

Аиле бахт берир, сыджакъ – оджакътан.

Дюньяны зулумдан къуртарыр тек бабам!

Эмине Усеин