БАХШЫШ

Иш ичюн керек оладжакъ шейлер:

5,5 х 24 см буюкликте беяз картон парчасы;

5 х 11,5 см буюкликте ресимнен безетильген кягъыт парчасы;

2 дане чешит тюслю картондан дёрткошелик:

4х4 см ве 4,5 х 4,5 см буюкликте, шерит (лента); боюнджакъ я да уфакъ чечечиклер;

туткъал (клей) я да кенъ эки тарафлы скотч.

  1. 5,5 х 24 см буюкликте беяз картон парчасыны экиге буклеймиз.  
  2. Онынъ  бир тарафына 5 х 11,5 см буюкликте ресимнен безетильген кягъыт парчасыны туткъал я да эки тарафлы скотчнен япыштырамыз.  Бу тебрикнаме (открытка) оладжакъ.
  3. Уфакъ дёрткошеликни (4 х 4 см) шеритнен яраштырамыз, бахшышны багълангъан киби багълаймыз.
  4. Безетильген дёрткошеликни балабанджа дёрткошелик (4,5 х 4,5см) устюне япыштырамыз.
  5. Азырлангъан «бахшыш»ны тебрикнамеге япыштырамыз.
  6. Тебрикнамени боюнджакънен я да чечеклернен безетемиз.