АЯКЪМАШНА

1817 сенеси немсе адамы Карл Дрез озю юрьген машина ясагъан. Онынъ адыны ойле де къойды: «юрьген машина». Бу машинанынъ отургъычы, дюмени ве эки копчеги бар эди. Копчеклер первазгъа япыштырылды. Бойле машинанынъ тезлиги бир саатте 15 километрни тешкиль этти.
Read More

Къырымнынъ тереклери

АРДЫЧ (можжевельник) – даима ешиль, инеяпракълы терек. Онынъ 60-дан зияде чешити бар.

Ардыч 300-600 йыл яшай. Амма Айя буруны янындаки Баты-лиман дересинде бинъ – бинъ дёрт юз йыллыкъ ардыч тереклери де осе. Read More

Къокълалар

Къокъла япмакъ, къокъла иле ойнамакъ адет пек узакъ кечмишке аиттир. Инсан пейда олмасынен къокълалар да пейда олды, демек мумкюн.

Къадимий эдждатларымыз чешит шекилли ташлар, агъач парчалары тапып, озь балаларыны эглендиргенлер. Иште, шу ташчыкълар, агъач парчалары биринджи оюнджакълар эди. Read More

АВТОМОБИЛЬ

1769 сенеси френк адамы Никола Куньо ер устюнде озю арекет эткен учь копчекли, був ярдымынен чалышкъан биринджи моторлы араба яратты. Онынъ сурьаты саатта 5 км эди. Read More