КЪЫШ ЗЕВКЪЫ

Къар япалакълана,

Сокъакълар беязлана.

Топланайыкъ тёгерек

Бизге рушенлик керек.

Къар япалакълана,

Къушчыкълар да сакълана,

Сокъакъларны курейик,

Къушларгъа ем берейик.

Къар япалакълана,

Балачыкълар зевкълана,

Къар бораны уфюрте,

Аяз бизни секирте.

Къар япалакълана,

Къар оюны башлана.

Къыш бабамыз хошлана,

Тап козьлери яшлана.

Зейнеп Аббасова