МИС САЧКЪАН ТОРБАЧЫКЪ

Иш ичюн бизге 9х12 см буюкликте без парчасы, 50 см узунлыгъында шерит, йип, ине, 100 г чекильмеген къаве керек оладжакъ.

  1. Безни экиге букемиз, кенарларыны догъурлаймыз.
  2. Эки кенарыны ёргъан, ястыкъ къыны тикишинен тикемиз.
  3. Торбачыкъкъа къаве толдурамыз.
  4. Торбачыкънынъ агъызыны шеритнен багълаймыз.

Мис сачкъан торбачыкълар ве ястычыкълар (саше – «sache») чешит шекиль ве буюкликте олалар. Оларны тюрлю къокъулы отларнен толдурмакъ мумкюн.