ОРЬМЕ БИЛЕЗЛИК

Фенечка – бу йиплерден, шеритлерден, боюнджакълардан, териден ясалгъан билезлик. Хиппи яшлар медениетининъ векиллери Шималь Америка тамыр халкъындан оларны корип, бегенип, орьмеге башлады ве бу мотны бутюн дюньягъа даркъаттылар. Фенечка инглиз тилинде fhing – несне демектир.

Оларны эки тюрлю орьмек усулы бар:

  1. Къыя
  2. Догъру

Фенечканы орьмек ичюн мулине йиплерини алайыкъ. Йипни кесемиз (5-10 дане), 50-60 см етер.

Йипни къошып багълаймыз. Пекитемиз.

Эки йипни айырып, 2 кере багълаймыз (баш йипни тартмакъ керек).

Бир йипни къалдырып, экинджи кельген йипни учюнджисинен багълаймыз (2 кере).

Сыранынъ сонъунадже чыкъамыз.

Экинджи сыраны кене башындан башлаймыз.

Узунлыгъыны къол къалынгъына коре япамыз.

Билезликни ярым саат ичинде битирмеге мумкюн.