ОРТА БОДЖЕК ОЮНЫ

Энъ азынен учь нефер бала иле ойналгъан бир топ оюны.

Топ къолнен атыла. Эки бала белли месафеде бири-бирине къаршы тура. Ортада исе эбе (ведущий) олгъан учюнджи бала тура. Яни, о, «Орта боджек»тир. Лякин энъ-эвеля орта боджек ким оладжагъыны бельгилемек зарур. Бунынъ ичюн сайым айтыла:

Лейлек, лейлек авада,

Йымыртасы тавада.

Сёйле, кельсин, от есин,

От емесе, эт есин.

Шу боджекни тез сечсин…

Бойледже, «боджек» белли олгъан сонъ оюн башлана. Макъсат – топны къаршыдаки аркъадашкъа атаракъ, оны Орта боджекке туттырмамакъ. Барып да, Орта боджек топны тута бильсе, бунынънен «боджеклиги» бите ве онынъ ерине топны кереги киби ата бильмеген бала тура. Оюн бойледже девам эте. Оюнны эки такъым олып да ойнамакъ мумкюн.