ИРИМЧИКЛИ АЛМАЛАР


Лезетли ве файдалы

Мальземелер: 2 балабан алма, 100 г ягъсыз иримчик (творог), бир авуч юзюм къурусы, бир къашыкъ бал

  1. Алмаларнынъ чегирдекли ортасыны оюп чыкъарамыз;
  2. Иримчикни  юзюм къурусы ве балнен къарыштырамыз;
  3. Къарышманы алмаларнынъ ичине толдурамыз;
  4. Устюне шекер сепемиз;
  5. Къыздырылгъан фырынгъа орта атешке 20-30  дакъикъагъа къоямыз;
  6. Азыр олгъаныны алмагъа серник тыкъып бакъамыз.
  7. Микроволновканынъ ичинде пиширмек де мумкюн.