ОЗЕНЧИК

– Озенчик, озенчик, сен кимнинъсинъ?

– Джумленинъ, джумленинъ.

– Озенчик, озенчик, я сен къайдан кельдинъ?

– Озенбаштан, Oзенбаштан.

Read More

ТАНГРАМ

Танграм (усталыкънынъ еди тахтасы) – къадимий къытай эгленджеси. Танграм – бу беш учькошелик (эки буюк, бир орта къарар ве эки уфакъ), бир дёрткошелик ве параллелькенардан (параллелограмм) ибарет дёрткошелик. Read More

ОРТА БОДЖЕК ОЮНЫ

Энъ азынен учь нефер бала иле ойналгъан бир топ оюны.

Топ къолнен атыла. Эки бала белли месафеде бири-бирине къаршы тура. Ортада исе эбе (ведущий) олгъан учюнджи бала тура. Яни, о, «Орта боджек»тир. Лякин энъ-эвеля орта боджек ким оладжагъыны бельгилемек зарур. Бунынъ ичюн сайым айтыла: Read More

«КЪАНТАР» ОЮНЫ

Бир къач бала килим устюнде аякъларыны узаткъан алда отурып, бир даире тешкиль этелер.

Етекчи «Давул такътым бойнума» сайымыны айта ве балалар озь арасында оюнны башлайджакъ биринджи оюнджыны сечелер. Сечильген бала сайымны айта ве даиредеки аякъларны саймагъа башлай. Сайымнынъ сонъундаки «къантар» сёзю кимнинъ аягъына тюшсе, шу бала аягъыны тез-тез чекип етиштирмек керек. Read More