ЭКИ САБАН

Демирджи бири-бирине ошагъан эки дане сабан ясай. Бир сабанны устаханесинде къалдырып, экинджисини арабагъа юклеп тарлагъа ер къазмагъа кете. Бир къач куньлер чалышкъан сонъ, чалышкъан сабан пек дюльбер, кумюшдай йылтырагъан сабан ола, амма устахенеде тургъан сабан къарара ве тотлана.

Read More

ТАВШАНДАН КЪОРКЪКЪАН ДА БАР

Якъут масалы

– Бу да яшайышмы?! – деп опькелей бир кунь озь-озюни аджыгъан Тавшан. – Эр шейден къоркъам, эр шей мени къоркъуза. Къуру пытакъ чырт этсе – мен абдыра­йым, къушчыкъ бир чалыдан экинджи чалыгъа учса – отюм патлай. Япракъларны шатырдатып сычан озь ювасына чапса, мени бу да къоркъуза. Дюньяда мен къоркъмагъан бир шей бармы экен? Эр шейден къоркъып, къалтырап яшамакътан коре, сувда богъулмакъ эйидир…

Read More

ТЫЛСЫМЛЫ ХАВУЧ

Къыш кельди. Топракъ, дагълар – бутюн ер къар ёргъанынен орьтюльди. Кичкене Тавшанчыкънынъ эвинде бир тюрлю аш къалмады. Тавшанчыкъ пек ач олды. Дагъгъа барып, ашамагъа бир шейлер къыдырайым, деди.

Тавшанчыкъ къар тюбюнде къыдырды, къыдырды ве Шамечикни хатырлады. Къар терен, сувукъ, Шамечик эвде отурадыр эм, мен киби, ач олгъандыр, тюшюнди Тавшанчыкъ. Бир шейлер тапсам, мытлакъа онен пайлашырым. Бираздан о эки хавуч тапты.

Read More

АЛТЫН КЪУШ


Тыва халкъ масалы

Бир заманда къартнен къартий яшагъан. Бир кунь къарт одун джыймакъ ичюн ормангъа кеткен. Энъ буюк терекни корип, энди балтанен урмакъ истегенде, теректен алтын къуш чыкъкъан.

Read More

ДЖУМЕРТ ТАВШАН


Башкъырт халкъ масалы

Бир адам байрамнынъ арфесинде мусафирлерни давет этмек ичюн кучюк огълуны ёллагъан. «Фелянча эмджени, дедени, фелянча тизени…», деп бир къач ад  сёйлеген. Огълан дикъкъат иле динълеген, амма къапудан чыкъкъан сонъ, о кимни давет этеджегини унуткъан. Эвине кирип, текрар сорамагъа джесарет этмеген. «Мен бутюн кой эалисини давет этейим, – тюшюнип, къарар алгъан. – Оларнынъ арасында, бабам давет эткен мусафирлер де олур».

Read More

ТЕЗЕК

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен. Кениш чёльде бир къарт къартийнен  яшагъан. Къартий чёльге чыкъып, мал кубресини топлагъан, тезеклер ясап оларны кунеште къуруткъан сонъ обалап къойгъан.

Сонъки тезек обасыны эвден якъын бир ерде обалай тургъан. Энъ тёпесине тегиз союны дегиль де, къой юньлерине булгъалангъан томалакъ тезекни къойгъан. Ве онъа адий тезек, демей, «къолубокъ» дегенлер, яни бокътан ясалгъан тезек.

Read More

ЭЙИЛИККЕ КЕМЛИК ЯПМА…

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, эйилик севген бир чобан бар экен. Куньлерден биринде бу чобан къойларынен дагъ этегине котериле. Дагъда янгъын чыкъкъаныны коре. Барып бакъса, не корьсин? Атеш ичинде балабан бир шей чапалана эм де бала киби агълай экен.

Read More

КЕЛЬ, НАВРЕЗ КЕЛЬ!

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, бир койде къозучыкъ яшагъан. Бир кунь о, анасындан сорай:

– Ана, тышта пек сувукъ, къар ерни къаплап алды. Я не вакъыт сыджакъ келеджек, кунеш къыздыраджакъ?

Read More