АЛИМ АЗАМАТ ОГЪЛУ

Эр бир халкънынъ озь миллий къараманлары бар. Къырымтатарларнынъ бойле къараманларындан бири – Алим Азамат огълу. О, 19 асырнынъ башында Къарасувбазар янындаки Копюрликойде (Черемисовка) догъгъан. Халкъ арасында онъа Айдамакъ да дегенлер. Бу ад къараманлыкъ, джесюрлик ве адалетликнен (справедливость) багълыдыр. Халкъ Къырым Робин Гуды – Алим акъкъында эфсане ве йырлар уйдургъан.

Read More

ДОСТЛУКЪ КЪАИДЕЛЕРИ

Дост – бу буюк байлыкъ. Достлукънынъ къадрини бильмек керек. Дост арттырмакъ къолай, амма сакълап къалмакъ къыйын. Бу адий къаиделер боюнджа яшасанъ, достларынъ эр вакъыт янынъда олур.

Достларынънен, атта олар сенден баягъы кучюк олса биле, селямлашмагъа унутма. Эм кучюк ве акъранларнен, эм къыз ве огъланларнен дост олмакъ керек.

Read More

КЪАРДАН ЯПЫЛГЪАН АДАМ

Къыш куню эписи балалар тышкъа ашыкъалар, чана таялар, къар топлары ясап, бири-бирине аталар, дигерлери къардан адам ясайлар.

Бугунь де балалар чыкъып, къардан балабан адам ясап, адыны Садыкъ къойдылар. Козь ве къашларыны комюрнен сыздылар, бурну ерине хавуч къойдылар, агъызыны къырмызы боянен яраштырдылар, башына исе къопкъа кийсеттилер. Сонъра бир элине сипиртки де туттурдылар.

Read More

БАХШЫШ

Аметчик бир одадан экинджи одагъа кечип, эв ичинде айланып юрьмектен безди. Кошеде тургъан скемлени пенджере янына чекти. Онынъ устюне чыкъты. Тышкъа бакъты. Къар ягъа, ава сувукъ. Ёлда кимсе корюнмей. Аметчик шу арада: «Аяз деде манъа Йылбашны хайырлап, насыл бахшыш берир экен?» – деп тюшюнди. Сонъ скемледен тюшип, ашханеге догъру кетти. Read More