МИЛЛИЙ ИЧИМЛИК – КЪАВЕ

Бу аджаийп ичимликнинъ ватаны Эфиопия сайыла. XI асырда Къаф деген ерде эчки отлаткъан чобанлар, айванлар насылдыр терекнинъ япракъларыны ашап, пек ойнакъ олгъаныны корелер. Олар да бу япракълардан файдаланалар. Озьлерини пек тендюрист, сагълам дуялар, иште болдурмакъны бильмейлер.

Терекнинъ емишини, догърусы, урлукъларыны атеште къызартып, чекип ичмек де тесадюфен олып чыкъты. Къаве тереклери оськен ерни якъкъан койлюлер янгъын еринде куйген урлукъларны тапалар. Къокъусыны ве лезетини пек бегенелер.

Read More

ОБОНАТО

Антрополог-алим Африкалы къабиленинъ балаларына бир оюн теклиф этти.

О, бир сепет мейва терек тюбюне къойып:

– Балалар, ким биринджи олып терекнинъ янына чапып барса, сепеттеки мейваларны алып ашар, – деди.

Read More

ЗЕНААТЛАР ЭСКИРЕМИ?

Буюк адамлар чалышалар. Олар чешит-чешит ишлерни беджерелер. Дюньяда не къадар чешит ишлер олса, о къадар да зенаат бар. Бойлеликнен, бирде-бир махсус япылгъан ишни зенаат, деп саймакъ мумкюн.

Read More

АЛТЫН НАГЪЫШ

Эвель заманларда эписи къызлар нагъышламакъ, урбаларны алтын орьнекнен яраштырмакъ зенаатыны биле эдилер. Онынъ ичюн эвлеримизнинъ ичи, миллий урбаларымыз дюльбер олгъан. Read More

ШЕМСИЕ

Къадимий заманлардан берли адамлар шемсиенен файдалангъанлар. Усталар оларны къамыш ве пальма япракъларындан ясагъанлар.

Авропада шемсиени ильк оларакъ 1756 сенеси Джонс Хенвей адлы инсан къуллангъан. Биринджи шемсие агъыр (4,5 кг) ве къолайсыз олгъан. Онынъ сачакъларыны буюк балыкънынъ кемиклери тута эди. Read More

ТАТИЛЛЕР

Тюркие.

Окъув йылы сентябрьнинъ ортасында башлана ве майыснынъ сонъунда бите. Йылнынъ ортасында, февраль айында талебелер эки афталыкъ къышлыкъ татильге чыкъалар.

Земаневий балалар татиллерде интернет иле эглене ве файдаланалар. Чюнки окъув вакътында оларгъа бойле боллукъ ясакъ этиле.

Базы балаларны чешит макъсатлы лагерьлерге ёллайлар. Меселя, тиль лагерьлеринде балалар куньде бир къач саат тиллерни огренелер, сонъ исе раатланалар.

Read More

АВА ФАТИХЛЕРИ

1783 сенеси инсан ильк кере пусканен авагъа учты.

Буны джесюр агъа-къардаш Жозеф ве Этьен де Монгольфье беджердилер. Олар йипек безден пуска япып, тюп тарафында тешик къалдырдылар ве астындан кягъыт якъып, ичини сыджакъ аванен толдурдылар. 21-ноябрьде буюк пуска эки адамны котерип, 26 дакъкъа Париж устюнден учты. Read More