ХАКЪ ДИНИМИЗ УНУТЫЛГЪАН АНАХТАР

Сыджакъ бир яз акъшамы эди. Османларнынъ къорантасы къомшу койде яшагъан догъмушларыны зиярет этип эвге къайттылар. Бабалары къапыны ачаджакъ олып анахтарны къыдырды, ама тапып оламады. Эр кес къыдырды, лякин анахтар тапылмады. Демек, догъмушларынынъ эвинде къалгъан.

Read More

МЕРАКЪЛЫ АДАМ

Бир адам омюрлик байырларда яшагъан. Оларнынъ ашагъысында кениш бостанлар, берекетли багъчалар олгъаныны эшитмекче биле экен.  Бу адам шу гузель ерлерни озь козюнен корьмеге истей. Куньлернинъ биринде о байырдан тюше ве бостанларгъа, багъчаларгъа кире, эр бир мейвагъа, себзеге зевкънен бакъа. Омюринде корьмеген шейлерни корьгени ичюн Аллагъа шукюрлер эте, дуа окъуй.

Read More

КЪЫЙМЕТЛИ БАХШЫШ


Бир къызчыкъ куньлернинъ биринде ойнап отургъанда, йылтыравукъ кягъыттан гузель бир къутучыкъ япа. Бабасы буны корип:

– Къызым, бойле гузель кягъыттан олмайджакъ бир къутучыкъ япасынъ! – деп ачувлана.

Read More

ЭНЪ ИКМЕТЛИ ШЕЙ НЕДИР?Масал

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен. Къырымнынъ аджайип коюнде бир къарт яшай экен. Онынъ Эдем, Айдер, Алим ве Бекир деген огъуллары бар экен.

Куньлерден бир кунь къарт балаларыны чагъыра ве оларгъа бойле насиат эте: – Эвлятларым, дюньяны корюнъиз. Озюнъизге энъ къыйметли бирер шей алынъыз, – дей. Буюк огълу Эдем озюне сандыкъ ала, экинджи огълу Айдер – джезве, Алим – эски бир саат, кучюги Бекир исе – Къуран алалар.

Read More

УЧЬ ЭВЛЯТ

Учь къадын, къолларында сепетлери, базардан къайталар. Ёлда эвлятлары акъкъында субет этелер.

Биринджи къадын:

– Меним огълум эм эдепли, эм гимнастиканен огъраша, эм чешит тёгереклерге къатнай, – дей.

Read More

КУНЕШ ВЕ ФУРТУНА

Бир кунь кунеш ве фуртуна бири-биринен дава эттилер. Фуртуна кунештен багъырып сорай:

– Дюньянынъ укюмдары менми я да сенми?

Кунеш муляйим сеснен джевап бере:

Read More

«МЫШЫКЪНЫ МЕНДЕН УЗАКЪ ТУТЫНЪ», ДЕП КЪЫЧЫРГЪАН АДАМ

Анкъарадаки Ибадулла джамисинде молла бойле икяе тариф этти: «Меним Мемет деген айдавджы къомшум бар эди. Куньлернинъ биринде мышыкъ сют ичкен савутны чевирген.

– Вай, бу мышыкъ хырсызлыкъ япты, – деп ачувлангъан Мемет ве айванны тепкен.

Read More