Мотороллер

Аякъмашна адамларнынъ юрюшини пек къолайлаштырса да, кешфиятчылар онынъ юрюшини даа да тезлештирмеге тырыша.

Френкистанлы Верме сойадлы агъа-къардашлар аякъмашнагъа мотор илиштирдилер. Мотор арт копчекни айландыра эди. 1885 сенеси исе немсе муэндиси Даймлер мотоциклны тюшюнип тапты.

1946 сенеси «Велосолекс» адлы фирма мопед чыкъармагъа башлады. Машина, ог копчеги устюндеки мотор ярдымынен юре эди. Ерден кочьмек ичюн башта баскъычларны айландырмакъ керек эди.

Кене шу йыллары бир кереден еринден кочькен мотороллерни де тюшюнип таптылар. Мотоциклге бакъкъанда бу машна енгиль ве онъайтлы олды.