АЛТЫН НАГЪЫШ

Эвель заманларда эписи къызлар нагъышламакъ, урбаларны алтын орьнекнен яраштырмакъ зенаатыны биле эдилер. Онынъ ичюн эвлеримизнинъ ичи, миллий урбаларымыз дюльбер олгъан.

Кергев устюне безни яхшы этип тарттыралар, къадифени устюне йипнен туттыралар. Ресимни башта калькагъа, сонъ картонгъа кечирелер. Картондаки ресимни кесип чыкъаралар ве къадифе устюне ерлештирип, тикип къоялар.

Алтын йипни пекителер. Къадифе тюсте йип эр вакъыт тюбден (асттан) олмакъ борджлу. Алтын йип исе усть (тыш) тарафында. Алтын йипни ресим устюнден анда-мында юргюзип, эр сефер къадифе тюстеки йипнен тикип къоя, пекителер. Алтын нагъыш тек бир тарафлы ола. Усталар онъа «мыкълама» дейлер.