АВТОМОБИЛЬ

1769 сенеси френк адамы Никола Куньо ер устюнде озю арекет эткен учь копчекли, був ярдымынен чалышкъан биринджи моторлы араба яратты. Онынъ сурьаты саатта 5 км эди.

1789 сенеси америкалы Оливер Эванс 19 тонналы дёрт копчекли фургон ясай. Бензинде чалышкъан биринджи машинаны алман Готлиб Даймлер 1887 сенеси яратты.

1895 сенеси инглиз Ланчестер автомобильни пневматик копчеклернен мукеммеллештирди. Бундан сонъ автомобильнинъ инкишафы тез илерилешти. Автомобильнинъ шекли денъишти. Моторы огюне кечирильди, араба копчеклери даа да къавий олды. Агъач ерине демир къулланыла башланды. Автомобиль куньделик яшайышкъа кирди.