БУЛЬБУЛЬ

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен, бир базиргян бар экен. Бу базиргяннынъ эвинде, къафес ичинде гузель бульбуль бар экен.

Куньлерден бир кунь базиргян башкъа мемлекетке кетеджек ола. Бульбуль базиргяннынъ кетеджегини дуйып, онъа:

– О мемлекетке барсанъ, анда меним сой-акърабам бар, оларгъа менден селям айт, – дей.

Базиргян:

– Эбет, айтарым, – дей.

Бульбуль:

– Меним сой-акърабам о мемлекетте, фелян багъчададыр. Оларны анда тапарсынъ, – деп базиргянгъа ерини де айта.

Базиргян ёлгъа чыкъа. Бараджакъ мемлекетине бара. Ишини битирген сонъ, бульбуль айткъан багъчаны да тапа. Бу багъчада гуль тереклери, нар агъачлары бар экен.

Базиргян бу тереклернинъ устюне къонып йырлагъан бульбуллерни коре. Бир гуль тереги устюнде бир бульбуль эписинден яхшы йырлай экен.

Базиргян онъа:

– Эй, бульбуль! Сизинъ къардашларынъыздан бири меним эвимде, къафес ичинде яшай. Ондан сизге чокъ-чокъ селям кетирдим, – дей.

Бульбуль буны эшиткенинен, терек тёпесинден ерге тюше де оле.

Базиргян: «Бильген олсам, селямны айтмаз эдим», – деп, ольген бульбульни элине алып бакъа.

– Бульбуль керчектен де ольген, – деп оны ерге ташлай. Лякин бульбуль ольмеген экен. Базиргян оны ерге ташлагъанынен, бульбуль уча да кете.

Базиргян эвине къайта. Кетирген бахшышларыны къардашларына бере.

Бираз вакъыт кечкен сонъ, къафестеки бульбуль ондан:

– Эй, базиргян! Меним селямымны айттынъмы? – деп сорай.

Базиргян:

– Эгер бильген олсам, айтмаз эдим. Мен гуль тереги устюндеки бульбульге сенинъ селямыны айткъанымнен о, ерге тюшти де ольди. Мен оны элиме алып бакътым, сонъ ерге ташладым. Ерге ташлагъанда, бульбуль тирилип, учты да кетти. Бир шей анъламадым, – дей.

Шу куню къафестеки бульбуль ич бир шей ашамай. Саба ола. Эв хызметчилери бакъсалар, бульбуль ольген. Олар базиргянгъа барып:

– Бульбулинъиз ольди, – дейлер.

Базиргян:

– Кетиринъиз, бакъайым, – дей.

Хызметчилер бульбульни кетирелер. Базиргян оны алып бакъса, бульбуль керчектен де ольген.

– Быракъынъыз оны чет бир ерге, – дей.

Базиргяннынъ дегени киби, бульбульни чет бир ерге быракъалар. Амма о бульбуль ольмеген экен – уча да кете ве эсирликтен къуртулып озь мемлекетине къайта.