КЪЫРЫМ БИЗИМ ЭВИМИЗ

Юнус КЪАНДЫМ

 

Къырым – бизим эвимиз,

Кунешимиз, кокюмиз.

Къырым – бизим илимиз,

Нефесимиз, тюшюмиз.

Къырым – бизим аналар,

Къырым – бизим бабалар.

Къырым ичюн окъурмыз,

Онъа таянч олурмыз.

 

Бугунь чадыр ичинде

Яшай къырымтатарлар.

Шам якъып, дерс бакъалар

Айшелер ве Сеттарлар.

Мен пек яхшы окъурым,

Сонъ олурым инженер.

Дюльбер эвлер къурарым,

Яшар онда Рушенлер.

 

Чобан олгъан къартбабам,

Мен де чобан оладжам.

Сюрю-сюрю къойларны

Яйлаларда бакъаджам.

Дагъда кёр чокъракъларнынъ

Козьлерини ачаджам.

Болдургъанда отурып,

Зевкънен къавал чаладжам.

 

Достларым – Осман, Мурат

Оладжакълар фурунджы.

Мустафа, Вели, Ферат

Оладжакълар учуджы.

Мен каналлар къазаджам,

Чёльге сув кетиреджем.

Оны багъча, бостангъа

Багъларгъа чевиреджем.

 

Къырым сенинъ дегиль, деп,

Асиягъа кетинъ, деп,

Утанмайып, айталар.

Бизге башкъа балалар

Мен буюсем мытлакъа

Бир тарихчы оладжам.

Бизлер киммиз? – Бу акъта

Чокъ китаплар язаджам.

 

Огъланчыкълар, къызчыкълар,

Осип, буюк олайыкъ.

Ана-Ватан Къырымгъа

Бизлер саип чыкъайыкъ.

Халкъымызнынъ умюти

Бизде! Бизде, балалар!

Юртумызнынъ умюти

Бизде! Бизде, балалар!