КЪЫРЫМ ГОЛЛЕРИ

Къырымда учь юзден зияде голь бар. Олар буюк дегиль. Ондан гъайры, голлернинъ чокъсу тузлу. Татлы сувлу голлер эксериет дагъларнынъ яйлаларындадыр. Энъ ирилери Къараби-яйладаки Эгиз-голь. Дигерлери Къаратау-голь, Буюк-Когей ве Тавель-голь.

Чёльнинъ энъ буюк татлы сувлу Акъ-Мечет адлы голь Тарханкъут ярымадасында ерлеше. Эгер инсан къарышмагъан олса, онынъ суву чокъракъ суву киби темиз ве лезетли олур эди.

Тузлу голлер денъиз ялысы бою ерлешелер. Къырымнынъ чокъсу озенлери тек баарьде номай олалар. Денъизге келип къошулгъан ерде оларнынъ суву тузлу сувнен къарыша.

Тузлу сув базыда узакъкъа ялы ичине кире. Бойле ерлерге лиман дейлер. Язда, сув эксильген сонъ, къумдан яратылгъан бентлер оларны денъизден айыралар. Бойлеликнен, тузлу голлер пейда ола.

Къырымнынъ энъ буюк тузлу голю – Сасыкъ Сиваш. О Кезлевнинъ янында ерлеше. Онынъ чамуры ве тузларындан та эски замандарда хасталарны яхшы этмек ичюн файдалангъанлар.

Энъ узун ве терен голь – Донъузлав. Онынъ узунлыгъы 30 км, энъ терен ери исе 27 метр. Онынъ ялысында, денъиз ялысында киби, раатлыкъ ерлери чокъ.

Энъ белли бальнеологик (минераль сув ярдымынен тедавийлеген) курортлар Мойнакъ голюнде ерлеше.

Чешит тузлар иле толу голь – Чокъракътыр. Онынъ суву денъиз сувундан агъыр ве къою. Инсан сув устюне ятса, батмай. Чокъракъ Керич ярымадасында ерлешкен.

Энъ тузлу сув Опук бурунында ерлешкен Къояш голюнде. Эгер бир литр сувда 350 грамм туз иритип олсанъыз, шу гольнинъ сувуна ошатырсыз. Эски заманларда Къояшта туз чыкъара экенлер. Бу гольнинъ даа бир меракълы чизгиси бар. О, базыда тюсюни денъиштире. Бу къою тузлу сувда биле осюмликлер бар. Язда, сув къызгъанда, олар чокълаша ве Къояш дюльбер гульгулли тюске боялана.

Къырымнынъ даа бир Сиваш адлы голю шаркъ-шимальде ерлешкен. Онъа Чурюк денъиз де дейлер. О, буюк олса да, пек сайы. Энъ терен ери учь метр. Орта теренлиги исе 0,7 метрдир. Язда онынъ суву даа да эксиле ве турмушы сазлыкъ (чамур) ола. Бу ерде бир шей осьмей.

Кефе янындаки эвельде буюк бир курорт олгъан Аджиголь шимди бутюнлей къуруп кеткен голлер сырасына киреята.