АВА ФАТИХЛЕРИ

1783 сенеси инсан ильк кере пусканен авагъа учты.

Буны джесюр агъа-къардаш Жозеф ве Этьен де Монгольфье беджердилер. Олар йипек безден пуска япып, тюп тарафында тешик къалдырдылар ве астындан кягъыт якъып, ичини сыджакъ аванен толдурдылар. 21-ноябрьде буюк пуска эки адамны котерип, 26 дакъкъа Париж устюнден учты.

1852 сенеси Анри Жиффар пусканы идаре этмек ичюн бургъу (винт) къулланды, лякин идаре этамады. Ф. Цеппелин исе айны бойле ниетни омюрге кечирди ве 1897 сенеси дюньяда ильк дирижабль пейда олды. Эбет, пускалар башта хавфлы эди. Якъарлыкъны янынъа алмакъ янгъынгъа кетире биле эди. Вакъыт кечкен сонъ пускаларны гидрогениум (водород) ве гелий иле толдурмагъа башладылар.

Сонъра исе учакълар заманы кельди. Лякин, ачыкъ авада, этрафны сейир этип, пускаларда сеяат этмек чокъ гузель. Шимди де пусканен кокке котерильмек эгленмекнинъ эм де гъает севильген бир спортнынъ чешити олды.