БУЮК ИШАНЧ, НАСЫЛ ГУЗЕЛЬ МАНЗАРА!


БУЮК ИШАНЧ

«Арманчыкъ» – буюк ишанч,

Кетире бизге къуванч,

Тилиме севги ашлай.

Дюньяларны багъышлай.

Устюнде ёкъ бир леке,

Бильги нурларын  тёке,

Санки дерсинъ, кунешим,

Ватан ичюн курешим!

Эмине Усеин


НАСЫЛ  ГУЗЕЛЬ МАНЗАРА!

Баарь кельди Къырымгъа,

Кери къалды аязлар.

Керван киби кокте кезе,

Авелене булутлар.

Къарлы еллер савушкъан сонъ,

Кунеш  ишке кирише.

Ана киби дагъ-чёллерни

Багърына басып, опе.

Небататлар ер тюбюнден,

Созулып кокке бакъа.

Чешит-тюрлю чечек, гуллер,

Юреклерни джоштура.

Эмексевер балкъуртчыкълар

Тынмай, эп чалышалар.

Мис къокъулы чечеклерден

Бал топлап, учушалар!

Джылгъаларда кимдир йырлай,

Босторгъайлар учуша.

Юва ясап, сырдашалар,

Насыл гузель манзара!

Экрем Гъафаров