ОБОНАТО

Антрополог-алим Африкалы къабиленинъ балаларына бир оюн теклиф этти.

О, бир сепет мейва терек тюбюне къойып:

– Балалар, ким биринджи олып терекнинъ янына чапып барса, сепеттеки мейваларны алып ашар, – деди.

Балалар бири-бирилернинъ эллеринден тутып, бирден, берабер терекнинъ янына чаптылар. Сонъра сепеттеки мейваларны берабер ашадылар.

Алим буны корип шашты ве балалардан сорады:

– Не ичюн сиз берабер чаптынъыз ве берабер мейваларыны ашадынъыз? Сизинъ эр биринъизде бутюн мейваларны ашамагъа имкянынъыз бар эди.

Бу суальге, балалар,  бойле джевап бердилер:

– Обонато! Бир инсан бахтлы олгъанда, къалгъанлары къайгъы-кедерде олса, мумкюнми?

«Обонато» оларнынъ тилинде:

«Мен барым – чюнки БИЗ бармыз!»