ТАВШАН


Иш ичюн:

бир чифт ве бир чифт къошагъы (эписи олып – 3) аягъынъызгъа энди уфакълыкъ эткен, лякин тешильмеген чорап; фломастер я да бор парчасы; макъас; азчыкъ силикон я да памукъ (толдурмакъ ичюн); йип ве ине; эки боюнджакъ керек.

1. Чифт чорапларны ресимдеки киби ачамыз ве бири устюнде аякълары ве къолларыны сызамыз.

2. Дигеринде кевдеси (туловище) ве къулакъларыны сызамыз.

3. Сызыкъ бою кесип чыкъарамыз.

4. Астарына (изнанка) чевирип, тикемиз (уджунда тешик къалмакъ керек). Сонъ юзюне (лицевая сторона) чевиремиз.

5. Памукъ (силикон) толдурамыз.

6. Учюнджи чораптан тавшангъа урба тикемиз.

7. Эписи къысымларыны керек ерге тикип  къоямыз.

8. Козю оладжакъ ерге боюнджакъ такъамыз. Бурунчыкъны да тикишнен (вышивка) бельгилемек мумкюн.


Дикъкъат!

Эгер тавшаннынъ къоллары ве аякълары ойнагъаныны (двигались) истесенъиз, оларны кевдеге тикип къошманъыз, тикишни къапатып, кевде ичинден бири-бирине къавий йипнен багъланъыз.