Къырымнынъ тереклери

АРДЫЧ (можжевельник) – даима ешиль, инеяпракълы терек. Онынъ 60-дан зияде чешити бар.

Ардыч 300-600 йыл яшай. Амма Айя буруны янындаки Баты-лиман дересинде бинъ – бинъ дёрт юз йыллыкъ ардыч тереклери де осе. Read More

БЕШ КЪАРДАШ

Бир заманда бар экен, бир заманда ёкъ экен. Бир эльнинъ беш пармагъы бар экен. Олар бир эльнинъ пармакълары олгъанлары ичюн оларгъа «беш къардаш», дей экенлер.

Бир кунь пармакълар арасында насылдыр анълашылмазлыкъ пейда ола. Меселя, Чинатий пармакъ дигерлерине бойле дей: Read More

Къокълалар

Къокъла япмакъ, къокъла иле ойнамакъ адет пек узакъ кечмишке аиттир. Инсан пейда олмасынен къокълалар да пейда олды, демек мумкюн.

Къадимий эдждатларымыз чешит шекилли ташлар, агъач парчалары тапып, озь балаларыны эглендиргенлер. Иште, шу ташчыкълар, агъач парчалары биринджи оюнджакълар эди. Read More

АВТОМОБИЛЬ

1769 сенеси френк адамы Никола Куньо ер устюнде озю арекет эткен учь копчекли, був ярдымынен чалышкъан биринджи моторлы араба яратты. Онынъ сурьаты саатта 5 км эди. Read More

«КЪАНТАР» ОЮНЫ

Бир къач бала килим устюнде аякъларыны узаткъан алда отурып, бир даире тешкиль этелер.

Етекчи «Давул такътым бойнума» сайымыны айта ве балалар озь арасында оюнны башлайджакъ биринджи оюнджыны сечелер. Сечильген бала сайымны айта ве даиредеки аякъларны саймагъа башлай. Сайымнынъ сонъундаки «къантар» сёзю кимнинъ аягъына тюшсе, шу бала аягъыны тез-тез чекип етиштирмек керек. Read More

ЧАМ ТЕРЕГИ ВЕ БОЗТОРГЪАЙЧЫКЪ

Ривает

Кузь кельгенинен тереклернинъ япракълары сарарып, тёкюльмеге башлайлар. Къушлар сыджакъ ерлерге учып кетмеге азырланалар. Табиатта эр шей къышкъа азырланмагъа башлай. Ялынъыз чам тереги озюнинъ ярашыкълы, зенгин ешиль урбасыны денъиштирмей. О, яз-къыш ешиль тура. Аджеба, не себептен бойле ола экен?

Read More